فولادهاي قابل عمليات حرارتي

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  0.50
0.80
~.40 032
039
CK35 1.1181 1
  0.65 0.25 0.45 C45 1.0503 2
  0.50
0.80
~0.40 0.44
050
CK45 1.1191 3
  0.75 0.25 0.60 CK60 1.1221 4

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي ساختماني آلياژي

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  1.00 0.25 1.00 0.65 0.65 0.20 036 36NICRM04 1.6511 1
  2.00 0.40 2.00 0.45 0.45 0.20 0.30 30CRNIM08 1.6580 2
1.55 0.25 1.55 0.55 0.55 0.20 034 34CRNIM06 1.6582 3
  0.22 1.1 0.75 0.75 0.40 0.41 41CR4 1.7035 4
0.25 1.05 0.75 0.75 0.20 0.25 25CRM04 1.7218 5
  0.25 1.00 0.75 0.75 0.20 0.42 42CRM04 1.7225 6

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي نيتراته

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
 AL.9   1.3 0.75 0.25 0.34 34CRAL6 1.8504 1
AL~1  0.32 1.7 0.55 0.4 0.41 41CRALM07 1.8509 2

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي ابزاري کربني

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  0.70 0.25 0.44 C45W1 1.1730 1
  0.70 0.30 0.60 C60W 1.1740 2
  0.20 0.20 0.80 C80W1 1.1525 3
  0.20 0.20 0.05 C105W1 1.1545 4

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي ابزاري سردکار

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  11.5 0.30 0.25 2.10 X210CR12 1.2080 1
  0.7 11.5 0.30 0.25 2.10 X210CRW12 1.2436 2
  1.0 0.7 12.0 0.30 0.25 1.55 X155CRVMO121 1.2379 3
  0.5 0.3 0.6 11.5 0.30 0.32 1.55 X165CRMOV12 1.2601 4
0.1 0.75 0.30 0.20 1.18 115CRV13 1.2210 5
0.5 0.1 0.5 1.1 0.25 0.95 100MNCRW4 1.2510 6
2.0 0.2 1.0 0.9 0.47 45WCR7 1.2542 7
1.90 0.15 1.0 0.25 0.6 0.6 60WCRV7 1.2550 8
0.10 0.35 2.0 0.25 0.9 90MNCRV8 1.2842 9
1.15 1.00 1.00 0.25 1.05 105WCR6 1.2419 10

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي ابزاري گرم کار

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  0.40 1.25 5.10 0.40 1.05 0.38 X38CRMOV51 1.2343 1
   1.00 1.35 5.10 0.40 1.00 0.40 X40CRMOV51 1.2344 2
  4.25 0.60 2.35 0.30 0.25 0.30 X30WCRV53 1.2567 3
  8.50 0.35 2.65 0.30 0.25 0.30 X30WCRV93 1.2581 4
10.30 0.30 1.45 5.30 0.45 1.10 0.37 X37CRMOW51 1.2606 5
  0.10  1.65 0.30 0.70 0.8 0.25 0.55 55NICRMOV6 1.2713 6

 

 

 

 

 

 

 

فنر

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  0.70 0.25 0.75 CK70 1.1248 1
0.15 1.10 1.00 0.20 0.51 50CRV4 1.8159 2

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي ياتاقان

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  1.50 0.3 0.30 1.00 100CR6 1.3505 1
1.50 1.10 0.5 1.00 100CRMN6 1.3520 2

 

 

 

 

 

 

 

قالب پلاستيک

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
.05
S:0.10
  0.2 1.9 1.4 0.40 0.40 40CRMNMOS86 1.2312 1
0.2 1.9 1.4 0.30 0.40 40CRMVMO7 1.2311 2

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي سمانتاسيون

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  3.5 0.70 0.45 0.30 0.14 15NICR13
14NICR14
1.5752 1
1.5 1.5 0.5 0.4 0.16 15CRN15 1.5919 2
2.00 2.00 0.5 0.3 0.18 18CRN16 1.5920 3
1.00 1.2 0.3 0.17 16MNCR5 1.7131 4
1.15 1.25 0.40 0.20 20MNCR5 1.7147 5

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي تندبر خشکه هوايي

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
 CO:
4.8
18 1.5 0.7 4.3       0.81 S18-2-5 1.3255 1
   18  1.1 3.8
4.5
0.40 0.45 0.74 S18-0-1
HS18-0-1
1.3355 2
   18 1.55   0.7 3.8
4.5
0.40 0.45 0.76 S18-1-2-10
HS18-1-2-10
1.3265 3
  6 1.9   5.00 4.3 0.40 0.45 0.89 S6-5-3 1.3343 4
   9.5 3.25   4.40 4.20 ~.40 ~.45 1.30 S10-4-3-10
HS10-4-3-10
1.3207 5

 

 

 

 

 

 

 

نسوز

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
   2.10   2.50 ~2 2.00 0.20 15NICRSI2520 1.4841 1

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي ضد زنگ استيل

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
  13.0 1.00 1.00 0.20 X20CR13 1.4021 1
  9.50 18.00 2.00 1.00 0.07 X5CRNI
18-10
1.4301 2
  12.00 2.25 17 1.4 0.50 0.05 X5CRNIMO
17-12-2
1.4401 3
TI.5  10.5 18.00 2.00 1.00 0.06 X6CRNITI
18-10
1.4541 4

 

 

 

 

 

 

 

فولادهاي خوش تراش اتومات

درصد ترکيب عناصر مشخصات فولاد شماره استاندارد شماره
غيره %W %V %NI %MO %CR %MN %SI %C
 S:30   1.10 0.05 0.14 9SMN28 1.0715 1
 PB.25 1.10 0.05 0.14 9SMNPB28 1.0718 2
  1-1.5 0.05 0.15 9SMN36 1.0736 3
 PB.15.3 1-1.5 0.05 0.15 9SMNPB36 1.0737 4

 

 

 

 

 

 

 

جداول معرفی انواع فولاد آلیاژی، فروشگاه فولاد آسمان، انواع فولاد، فولاد آلیاژی، فروش فولاد، قیمت فولاد، فروشگاه فولاد Key To Steel

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *