– فولادهاي تنگستن دار

– فولادهاي موليبدن دار

اين فولادها از خواص فيزيکي خاصي برخوردارند که فولادهاي ابزار سرد کار يا برشي فاقد آن هستند. انتخاب آنها به شرايط کاري وابسته بوده و نمي توان آن را براي شرايط مختلف کاربردي استفاده کرد.براي کارکرد بهتر در دماي بالا مجموعه اي از خواص استحکامي، چقرمگي و مقاومت به سايش مورد نياز است. و شرايط کاربردي نظير نحوه بارگذاري و نحوه خنک کاري بسيار مهم است.

فولادهاي گرم كار حاوي كروم

شامل كروم، بعضي موارد تنگستن موليبدن و واناديم مي باشد.ميزان بالاي كرم باعث هوا سخت شدن اين فولادها مي شود. حضور تنگستن و موليبدن در فولادهاي H11 , H14 باعث حفظ استحكام و سختي در دماهاي بالا مي شود.در اين گروه فولادهاي H11,H12,H13 بيشترين كاربرد را دارا هستند. از مزاياي اين فولادها حفظ سختي تا دماي 540 درجه سانتيگراد مي باشد.

فولادهاي گرم كار حاوي تنگستن و موليبدن

فولادهاي حاوي تنگستن بيشترين استحكام را در دماي بالا را دارند. چقرمگي اين گروه پايين است.مقاومت اين فولادها در برابر شوك هاي حرارتي نيز كم است و نمي توان آن ها را با گردش آب در قالب خنك كرد.معمولا در اكسترود برنج و فولاد استفاده مي شوند.فولاد گرم كار حاوي موليبدن به ندرت براي قالب هاي گرم كار استفاده مي شود.خواص آن شبيه به فولادهاي تنگستني است و مزيت اصلي آن ها مقاومت در برابر ترك هاي حرارتي است.در هر صورت كاربرد اين گروه محدود بوده و كمتر در قالب هاي گرم كار استفاده مي شود.

AISI

ترکيب شيميايي

C

Si

Mn

Cr

Mo

W

V

کاربرد

H10 0.4 0.2-0.4 0.2-0.4

3.25

2.5

0.7

قالب هاي ريخته گري تحت فشار براي آلياژهاي سنگين، قالب هاي پرسکاري

H11 0.3-0.4 0.8-1.2 0.2-0.4 4.75-5.5 1.25-1.75

0.3

قالب هاي ريخته گري تحت فشار براي فلزات سبک، ابرزاهاي اکستروژن

H12 0.3-0.4 0.8-1.2 0.2-0.4 4.75-5.5 1.25-1.75 -1.0-1.7 0.1-0.5

اجزاي قالب هاي پرسکاري، اکستروژن فلزات غير آهني

H13 0.3-0.4 0.8-1.2 0.2-0.4 4.75-5.5 1.25-1.75

0.8-1.2

اکستروژنهاي سرد شونده با روغن يا هوا و ماندرل هاي سوراخکن، شمش پرسهاي اکستروژن